ÚVODEMO NásZaměřeníNáš týmAktuálněKariéraDůležité odkazy
Napište námKontakty

 
 
zakládání společností včetně zastupování v řízení před rejstříkovým soudem a příslušnými státními orgány
(živnostenský úřad, finanční úřad apod.)

změny statutárních orgánů včetně přípravy a konání valných hromad, zasedání představenstev a dozorčích rad, nákupy
a prodeje obchodních podílů, akcií atd.

změny a přeměny společností – fúze, převody jmění na společníka, rozdělení, změny právní formy

likvidace obchodních společností

konkursy, včetně řešení problematiky spojené s případnou platební neschopností či s jinou nepříznivou situací klienta
 kompletní poradenství v problematice veřejných zakázek

právní kvalifikace veřejných zakázek

agenda zadávacího řízení, vč. Přípravy podkladů pro zadávání veřejných zakázek

odborné poradenství při hodnocení veřejných nabídek
poradenství v oblasti obchodních a občanskoprávních závazkových vztahů včetně sepisování příslušných smluv
(např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o úvěru, půjčce, mandátní
a komisionářské smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení a další)

zajištění advokátních úschov při vypořádání transakcí obchodně a občanskoprávní povahy

zastupování při náhradách škody
sepisování a poradenství v oblasti kupních smluv, směnných smluv, nájemních a podnájemních smluv, zástavních smluv,
smluv o zřízení věcných břemen, smluv o výstavbě, prohlášeních vlastníka apod.

poradenství v oblasti výstavby

poradenství v oblasti financování projektů

zastupování v řízení vedeném příslušným katastrálním úřadem
 poradenství v oblasti registrace a ochrany práv průmyslového a duševního vlastnictví, jako např. ochranných známek,
patentů, autorských práv, apod. Naše klienty zastupujeme ve sporech týkajících se vlastnictví či platnosti práv
průmyslového a duševního vlastnictví, jakož i porušování těchto práv.sepisování dokumentů ve věcech uzavírání pracovních poměrů a jejich posuzování (zejména pracovní smlouvy,
manažerské smlouvy, atd.)

změny pracovních poměrů a různé formy jejich ukončení

řešení konkurenčních doložek
zastupování v soudních řízeních (obchodně právní, pracovně právní a občansko právní) popř. rozhodčích řízeních

vypracování dovolání a zastupování v řízení před Nejvyšším soudem
 zastupování v územních řízeních, stavebních řízeních a dalších řízeních dle stavebního zákona a v řízení vedených dle souvisejících správních předpisů

poradenství v oblasti územního plánování

poradenství v oblasti práva životního prostředí - posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), ochrany přírody a krajiny
(Natura 2000), ochrany ovzduší, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany vod, ochrany lesů, integrované prevence
a omezování znečištění (IPPC), prevence závažných havárií, nakládání s odpady a chemickými látkami, horního práva ad.

poradenství v oblasti evropského práva ochrany životního prostředí

získání potřebných povolení a jiných souhlasů od příslušných státních orgánů
podání ústavních stížností a zastupování před Ústavním soudem

vypracování stížností k Evropskému soudu pro lidská práva

poradenství v oblasti lidských práv
zastupování ve správních řízeních (živnostenské úřady, katastrální úřady, stavební úřady, Úřad pro ochranu osobních údajů,
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Telekomunikační úřad, Česká národní banka ad. správní úřady)

poradenství obcím, městysům a městům

vypracování správních žalob a zastupování před správními soudy včetně vypracování kasačních stížností a zastupování v řízení před Nejvyšším správním soudem

zastupování a poradenství ve věcech práva na informace, účasti veřejnosti, místního referenda ad.

zakládání občanských sdružení, nadací a obecně prospěšných společností a poradenství ohledně vnitřního fungování těchto subjektů
 
komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek, včetně zajištění exekučních řízení a výkonu rozhodnutí
s ohledem na občansko právní zaměření je poskytována právní pomoc ve věcech trestních pouze stálým klientům pro zajištění komplexní právní péče

 

 ÚvodemO násZaměřeníKariéraOdkazyAktuální zprávyNáš tým